Neřešené problémy Čakovického parku

Vážení vlastníci,

pro informaci ohledně dalšího rozvoje Čakovického parku a okolí níže uvádím výňatek z nedávno proběhlé komunikace mezi předsedy zdejších domů a místostarostou MČ Čakovice panem Vintiškou. Bohužel nejsou zprávy příliš povzbudivé. Výjimkou je snad  jediná aktuální zpráva ohledně realizace chodníku mezi ulicemi Bermanova a Hakenova, který by měl být podle poslední informace od MČ a developera dokončený do konce dubna 2016. Pro úplnost uvádím celé znění komunikace na následujícím odkazu: Problemy_Cak_parku

S pozdravem,

Lukáš Masopust

—————————————————————————————————————-

„Zrekapituluji zásadní problémy, na které upozorňuji od počátku a které se patrně záměrně neřeší………..:

1) chybějící chodník mezi Bermanovou a Hakenovou

2) chybějící chodník kolem dětského hřiště (dnes tam opět v bahně zapadaly učitelky s dětma z mateřské školky, asi Čtyřlístek)

3) chybějící chodník mezi Theinovou a Blachutovou

4) chybějící chodník mezi Tryskovickou a Za Cukrovarem kolem „psí loučky“

5) naprosto nevyhovující povrch vozovky Tryskovické za Baumitem

6) Tryskovická za mostem sice vyasfaltovaná, ale nedodělaná silnice (bez osvětlení, krajnice, odrazek, bez zimní údržby)

7) nefunkční veřejné osvětlení a zúžení nebezpečného úseku napojení Za Cukrovarem kolem Baumitu přes vlečku

Další problémy, které jsme spolu řešili – respektive jsem na ně upozorňoval a řešení žádné:

1) za celé vegetační období jen jednou sekané nálety kolem Tryskovické a na trojúhelníku mezi „dočasnou“ ČOV a Schoellerovou – zde měl být volnočasový park!

2) žádné nové prostory pro sportovní vyžití předškoláků a starších (cyklistické dráhy, plochy pro brusle, hřiště na míšové hry…cokoliv! – je tu jen silnice – čekáte na první přejeté dítě?)

3) naprosto nevyhovující povrch mlatové cesty od Bermanovky do parku

4) budoucnost ČOV – jak dlouho bude ještě sídliště čekat na napojení do řádného kanalizačního svodu odpadních vod směr Miškovice? Dle stavebního povolení měla být ČOV pouze dočasná.  

5) revitalizace Mratínského potoka kolem sídliště – kovová mříž, odpadky kolem toku vedle „cyklostezky“.

Vyjádření pana Vintišky k jednotlivým bodům:

1. Chodník Bermanova – Hakenova

Platí totéž, co jsme diskutovali před 3 měsíci. Je vydáno stavební povolení od listopadu a developer slíbil, že chodník postaví po skončení zimního období. Potvrzení tohoto slibu máme z 18.12.2015 (jednající p. Týc, p. Ševěček).

Možnosti pomoci ze strany MČ: Průběžná komunikace s developerem (nyní zjišťuji přesný termín zahájení, alespoň číslo týdne)

 2. Chodník kolem dětského hřiště

Zde se od poslední schůzky nezměnilo nic. Stále není ani příslib souhlasu soukromých vlastníků mlatové cesty, že by dovolili takový chodník na jejich cestu napojit. Toto řeší, jak jsem v listopadu říkal, zastupitelka a předsedkyně komise pro sídliště pí. Kubernatová, neboť ona je také jednou z relevantních obyvatelek a spolumajitelek cesty a zná v domě své sousedy a snaží se souhlas získat. Zatím neúspěšně.

Možnosti pomoci ze strany MČ: Do doby než se tento podaří získat (zda vůbec někdy) neumí v tomto MČ pomoci

 3. Chodník mezi Theinovou a Blachutovou

Zde došlo ke změně od listopadu – bylo zahájeno stavební řízení (viz příloha). Lze očekávat, že v případě bezproblémového průběhu řízení, bude k dispozici pravomocné stavební povolení za cca 2 měsíce.

Možnosti pomoci ze strany MČ: Komunikace s developerem, urgence ve věci termínu realizace po vydání stavebního povolení

 4. Chybějící chodník mezi Tryskovickou a Za Cukrovarem

Tohle bohužel developer nepočítá, že bude budovat. Část Za Cukrovarem (od stávajícího chodníku směr od Globusu – u fy Tonstav až po vlečku) projektuje na své náklady městská část. Projekt byl zadán v květnu, zatím není hotov. Projektant stále čeká na některá vyjádření dotčených orgánů, např. Pražské teplárenské. Po dokončení bude tato část chodníku zařazena do investičního plánu MČ. Chodník od vlečky kolem psí loučky až k chodníku podél Tryskovické zatím nikdo nijak neřeší. Je zatím tato představa, podél plotu psí loučky bude řešeno v rámci projektové dokumentace na skatepark. Nelze garantovat, že zde půjde o chodník, spíše o neosvětlenou parkovou cestu (kolize s biokoridorem). Chodník od potoka (vč. lávky) ke stávajícímu chodníku na Tryskovické je součást projektu pro územní rozhodnutí, který se projektuje na revitalizaci Mratínského potoka. Mění se celá lávka a překládá se, zde horkovod. Do doby než se tak stane, bude MČ tento úsek pouze udržovat schůdný nějakými inertními materiály (zhutněný štěrk, popř. válcovaný recyklát, aby povrch byl sjízdný pro kočárky).

Možnosti pomoci ze strany MČ: Připravit projekty cílového stavu (realizace samotných chodníku v letech, a bude snaha o předání investorství Praze), do té doby se pokusíme zajistit schůdnost povrchů.

Prosím ve vztahu k této lokalitě o úvahu následujícího. Přestože se předpokládalo, že přes cukrovar povede dočasná komunikace do vašeho souboru, v žádných starších vizích cca 10 let zpět se nepočítalo, že se budou řešit v krátkodobém horizontu výraznější investice do tohoto brownfieldu, kromě cca 6 let starého záměru úpravy zeleně (viz úvaha park Cukrovarské rybníky). I díky spolupráci s Vámi se podařilo shromaždiště bezdomovců změnit na, jak píšete, „atrapu“ psí loučky. Za mě je ale i tato varianta (což je rozpočet, který se mi podařilo vyčlenit, aby aspoň k nějaké úpravě došlo), posun, byť trpí nadprůměrným vandalismem (krádeže – jednu lavičku jsme odstranili preventivně sami, poté co druhá byla zcizena, branky apod.). Hlavně je ale posun v tom, že se dramaticky změnila priorita samosprávy při realizaci budoucí vize celého prostoru. Aktuálně se dokončuje studie na skatepark, na ni naváže projekt pro stavební povolení. Paralelně se v lokalitě bude pravděpodobně objednávat projekt pro stavební povolení na nové zázemí pro technickou správu městské části mezi vozovkou a severním plotem Baumitu, a celá lokalita tak bude pod kamerami s napojením na městskou policii (zde je odhad cca 2019). Logicky se upraví i vozovka a pěší komunikace na jižní straně potoka.

 5. Nevyhovující stav komunikace. V letošním roce jsou opět slíbené developerem na léto opravy výtluků, rozsáhlejší opravu slíbil developer na konci svého projektu (s odůvodněním, že nechce ničit komunikaci staveništní technikou), zcela jistě dojde k opravě dílčích úseků nejpozději v souvislosti s novým zázemím pro technickou správou, lokální vysprávky mezi vlečkou a zatáčkou u Baumitu (u psí loučky) se uvažují i letos

Možnosti pomoci ze strany MČ: Komunikace s developerem, lokální vysprávky povrchů na náklady MČ, příprava dalších projektů komunikací

 6. Tryskovická za mostem

Nyní je na komunikaci položena pouze jedna obrusná vrstva, v létě při výluce PTAS dojde k přeložce horkovodu (v místě panelů). Poté bude přidána druhá obrusná vrstva. Financuje developer.

Tato komunikace se neplánovala s krajnicemi (nemá odvodnění) ani s osvětlením (kolize s biokoridorem).

Možnosti pomoci ze strany MČ: Zajištění úklidu a zimní údržby po zpět vzetí správcovství – nyní jej zajišťuje developer na základě smlouvy s MČ

7a. Nefunkční veřejné osvětlení

Toto se přiznám, že nevím, jak řešit. K osvětlení se nikdo nehlásí. ELTODO jej do správy nechce. MČ si to finančně nemůže dovolit, žádná městská část v Praze nespravuje veřejné osvětlení.

V podstatě dle vyjádření s pracovníkem ELTODO je to tak, že osvětlení je ve stavu, kdy by jej bylo nutné znovu vybudovat. Tedy je to úplně stejné jako část komunikace u rybníka. Jako by neexistovalo.

Toto je rozsahem investice, která jednoznačně investorsky musí být řešena Prahou.

Možnosti pomoci ze strany MČ: Jednat s HMP o zřízení veřejného osvětlení, termín nelze odhadovat (ve frontě je řada městských investic do naší městské části, k realizaci se dostávají různě, nejrychleji za 2-3 roky po zahájení, některé až po 15 letech)

 

7b. Zúžení nebezpečného úseku

Toto zatím nemá řešení, dokud nesvolí majitel pozemku k přeložce horkovodu

Možnosti pomoci ze strany MČ: Pokusíme se dojednat tuto věc s majitelem

  —– Další podněty ——

1. Sekání pozemku

Developer stále počítá s volnočasovým parkem, informace z jednání 18.12.2015. Při vzniku projektu, zde ale neměl být takový park. Tato myšlenka vznikla až při stavbě projektu a developer jej tedy řeší samostatným projednáním se státní správou.

Toto je samostatné rozhodnutí developera, neexistuje žádný závazek vůči obci, že toto postaví a změna rozhodnutí developera, tedy nepostavit takový projekt, není ani porušením slibu ve vztahu k projednávání projektu Čakovický park.

Možnosti pomoci ze strany MČ: Žádné, pouze v případě darování pozemku MČ lze řešit libovolným způsobem k volnočasovému využití

2. Plochy pro předškoláky

Sídliště je řešeno jako celek. MČ má k dispozici rozlehlý pozemek 1280/1 a prostor pro tyto aktivity vytváří zde. Po Finské stezce v roce 2014 (cca 500 tis. Kč), bylo investováno 300 tis. Kč v roce 2015 do 3 herních prvků pro větší děti a do branek s ochranou sítí. Letos je v návrhu rozpočtu alokováno dalších 300 tis. Kč na další rozvoj tohoto prostoru. Jiné pozemky (s výjimkou výše zmíněného skateparku) nemá MČ v lokalitě pro tento účel k dispozici.

Možnosti pomoci ze strany MČ: Postupný rozvoj projektu Relaxpark Třeboradické korzo v příštích několika letech

 3. Mlatová cesta

Developer byl upozorněn na stav této cesty. Městské části bylo sděleno, že průběžně cestu dosýpá. Jedná se o soukromou cestu, v soukromé správě. MČ nemůže toto řešit žádnými investicemi.

Možnosti pomoci ze strany MČ: Pouze urgence stavu cesty jako má i kdokoliv jiný např. SVJ

 4. ČOV

Prověřil jsem a v současnosti zatím není povolen v Miškovicích zkušební provoz ČOV. Nyní platí stop stav na další připojování (až na menší výjimky – např. škola).

Dotazy na tuto záležitost je nutné řešit s developerem nebo vlastníkem.

Možnosti pomoci ze strany MČ: Můžeme zprostředkovat jednání s developerem a SVJ, ale jedná se o čistě soukromoprávní vztahy, kde role MČ může být velmi marginální a jistě řešit zcela mimo MČ

5. Mratínský potok

Viz výše – jde o investici města, probíhá projektování, kde jsme přizváni jako zúčastněný subjekt.

Realizace bude záviset na možnostech dotačního financování, o tomto projektu je možné komunikovat s místostarostou Kajprem, který má tento projekt za MČ na starosti.

Možnosti pomoci ze strany MČ: MČ je pouze přizvána k vyjadřování v rámci přípravy projektu, další realizace je výhradně na hl. m. Praze.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.